Ơn gọi Thánh Hiến

ƠN GỌI THÁNH HIẾN Ngày tôi mở mắt chào đời Ơn gọi con Chúa từ trời được trao Qua phép Thánh Tẩy ngày nao Chúa ban Thánh Sủng tuôn tràn…

Sống Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến – Xưa và Nay

SỐNG ĐỨC KHIẾT TỊNH THÁNH HIẾN – XƯA VÀ NAY   DẪN NHẬP – Ý nghĩa và tầm quan trọng của đức khiết tịnh thánh hiến Đức khiết tịnh “vì…