Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10) 7Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay…