Những điều làm nên dòng Mến Thánh Giá

NHỮNG ĐIỀU LÀM NÊN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Đặc sủng: Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất. Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương.

Linh đạo: Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất, được thể hiện qua ba chiều kích: Chiêm niệm, khổ chế, tông đồ.

Mục đích: Đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.

Sứ mạng: Thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống:

– Tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo hội địa phương cũng như toàn cầu.

– Dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực: Văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.

 

Tinh thần: Khổ chế – hy sinh vì tình yêu

Bản chất: Mang bản sắc Á Đông: vừa chiêm niệm vừa hoạt động; có lời khấn, sống thành cộng đoàn, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại, hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

Đặc tính: Trầm lặng – Khiêm tốn – Giản dị – Kiên trì – Quả cảm – Quên mình – Dấn thân – Phục vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liêm Đình