Tấn phong Giám mục tiên khởi người Việt Nam (1933) theo tài liệu lưu trữ của Thánh bộ Truyền bá Đức tin

TẤN PHONG GIÁM MỤC TIÊN KHỞI NGƯỜI VIỆT NAM (1933) THEO CÁC TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN (Ấn bản được chú thích từ các nguồn chính)…

Quý Cha Linh giám của Hội dòng

QUÝ CHA LINH GIÁM   – Đầu năm 1957, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình đã quy tụ một nhóm thanh thiếu nữ có chí hướng tận hiến để thành…

Các đấng Bề Trên của Hội dòng

CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN – Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình – vị Giám mục tiên khởi – thành lập Hội dòng năm 1957 tại Sóc Trăng, nhằm đáp ứng…