Linh đạo Đức Cha Pierre Lambert de la Motte

NĂM THÁNH MỪNG 350 NĂM THÀNH LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀI 6: LINH ĐẠO CỦA ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE  ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Nhóm…