Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – THÁNH AMBRÔSIÔ, giám mục, tiến sĩ Hội thánh – Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7,21.24-27) 21Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần 1 mùa vọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,29-37) 29Hôm ấy, Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30Có những…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXXIV mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,5-11) 5Hôm ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (20,27-40) 27Hôm ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28Mấy người ấy hỏi…

Suy niệm Lời Chúa | Thứ sáu tuần XXXIII mùa thường niên – THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, tử đạo – Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,17-22) 17Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,41-44) 41Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,11-28) 11Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,35-43) 35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11-19) 11Hôm ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10) 7Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay…