Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần V Mùa Chay

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (8,21-30) 21 Một hôm, Đức Giê-su nói với những người biệt phái: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (27/03/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Manna 2503: Tôi là nữ tỳ của Chúa

Nguồn: Truyền thông Dòng Tên

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 20/03/2023

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Tự hào và khinh người (Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa: Lc 18, 9-14 9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 “Có hai…

Điều răn đứng đầu (Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp…

Kiện toàn (Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa : Mt 5,17-19  17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là…

Hết lòng tha thứ (Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 18,21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến…

Thứ hai sau Chúa nhật III Mùa chay

LỜI CHÚA (Lc 4, 24-30) (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có…

Ăn mừng (Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay)

Lời Chúa: Lc 15, 1-3, 11-32 1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư…