Ngày 8/9/2021: Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Ngày 8/9/2021: Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria Dẫn vào Thánh Lễ Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria là một thụ tạo ưu tuyển mà…

Hội Dòng tham dự Thánh lễ Trực tuyến 7.9.2021

HỘI DÒNG THAM DỰ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN    Lúc 5 giờ sáng nay tại Hội Trường chính của Hội Dòng, Cộng đoàn chị em Khấn Sinh tham dự Thánh…