Dâng hoa 2017 – TTMV Cần Thơ

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ