Hình ảnh tang lễ Nữ tu M. Gonzaga

TANG LỄ NỮ TU MARIE GONZAGA
Sóc Trăng, 21/10/2022

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Nữ tu Marie Gonzaga cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.