Lịch tĩnh tâm Linh mục – Tu sĩ các hạt Giáo phận Cần Thơ. Tháng 5/2021

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 5/2021

 

CT: Ngày 10 Thứ Hai

VT: Ngày 11 Thứ Ba

TL:  Ngày 12Thứ Tư

ĐH: Ngày13 Thứ Năm

ST: Ngày 15 Thứ Bảy

BL: Ngày 17 Thứ Hai

CM: Ngày 18 Thứ Ba