Thơ – Tuyên Khấn lại – Diễm Kiều

TUYÊN KHẤN LẠI
∼◊∼

Tình yêu nhỏ bé mong manh
Xin dâng Chúa để trở thành hồng ân
Ý riêng con, khắp gian trần
Xin dâng Chúa để góp phần đóng đinh
Tự hào, kiêu hãnh trong mình
Xin dâng Chúa để vẹn tình hiến dâng

Ước mong con vẫn trung thành
Với lời đoan hứa trở thành lễ dâng
Một năm không ngắn chẳng dài
Thân con yếu đuối, xin Ngài đỡ nâng
Phần con cố gắng, chuyên cần
Nguyện cầu, khổ chế, dấn thân tông đồ.

 

NQ Diễm Kiều
Học viện