♫ Phó Thác (St: Lm. Nguyễn Duy) – ĐGM Giuse Bùi Công Trác, Angelo Band

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn