Đáp Tiếng Gọi Mời – Phương Na

ĐÁP TIẾNG GỌI MỜI

Chia tay dưới tháp chuông chiều
Anh theo tiếng gọi tình yêu của Ngài
Anh đi nắng nhẹ bước dài
Còn em đứng lại đọc vài câu kinh
Mong anh sống trọn cuộc tình
Thủy chung với Chúa cho tình lên ngôi
Chiều về chuông vọng anh ơi!
Em vào tu viện sống đời hiến dâng
Tim em rực sáng một vầng
Bao lời cảm tạ xin dâng lên Ngài
Tình thương Chúa đã trải dài
Anh là Linh Mục của Ngài mà thôi
Còn em khấn trọn một đời
Thủy chung với Chúa một đời thủy chung.

Phương Na