24 giờ dành cho Chúa mùa Covid

24 giờ dành cho Chúa
Kết thúc 1 giai đoạn cách ly

Các tỉnh Miền Tây đã thực hiện nghiêm túc 14 ngày cách ly phòng chống đại dịch Covid theo chỉ thị 16.
14 ngày cách ly là “14 ngày vàng”, là cơ hội và thời gian để Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ củng cố đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và đời sống tu trì của mình.
Kết thúc một giai đoạn cách ly 14 ngày, Chị em dành 24 giờ cho Chúa trước Thánh Thể, với tâm tình:
– Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Hội dòng trong bình an.
– Nài xin Chúa cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
– Xin ơn bền đỗ cho 28 em Học viện tuyên khấn lại.

Ban Truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ