Các đấng Bề Trên của Hội dòng

CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN

– Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình – vị Giám mục tiên khởi – thành lập Hội dòng năm 1957 tại Sóc Trăng, nhằm đáp ứng nhu cầu truyền giáo trong Giáo phận Cần Thơ.

– Ngày 08-12-1961, Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền – vị Giám mục kế nhiệm – đã hướng dẫn Hội dòng bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, sống đúng tôn chỉ, mục đích và sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá mà Đức Cha Lambert de la Motte đã đề ra cho các nữ tu Mến Thánh Giá, những người con tinh thần của Ngài.

– Ngày 11-05-1971, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã ban sắc chỉ thành lập Hội Dòng theo Giáo luật.

– Ngày 06-09-2000, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận phê chuẩn Hiến Chương Hội Dòng, đây là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống thánh hiến của người Nữ tu Mến Thánh Giá.

– Ngày 17-10-2010, Đức Cha Stêphanô chính thức kế nhiệm Giám Mục Giáo phận Cần Thơ và tiếp nối các đấng tiền nhiệm với vai trò Bề trên của Hội dòng cho đến nay.

Lucia Hồng Lan