Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm bất động sản của Giáo hội

Đền thờ thánh Phêrô

Đền thờ thánh Phêrô  (ANSA)

Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm bất động sản của Giáo hội

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị “Đoàn sủng và sự sáng tạo. Lập danh mục, quản trị và các dự án canh tân cho di sản văn hóa của các cộng đoàn đời sống thánh hiến”, được tổ chức bởi Bộ Tu sĩ và Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá tại Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma, từ ngày 4-5/5/2022. Ngài nhận xét rằng các hội dòng đang trông coi một phần rất quan trọng di sản văn hóa của Giáo hội và nhân loại. Vì thế cần phải quân tâm một cách đúng đắn các bất động sản này.

Ngọc Yến – Vatican News

Đức Thánh Cha viết: “Từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng, tôi đã kêu gọi chú ý đến việc quản trị tài sản của Giáo hội, với niềm tin rằng với tư cách là người quản lý trung thành và cẩn trọng, có nhiệm vụ chăm sóc cẩn thận những gì đã được giao phó cho mình. Giáo hội ý thức trách nhiệm bảo vệ và quản trị tài sản một cách cẩn thận, dưới ánh sáng của sứ vụ loan báo Tin Mừng và đặc biệt quan tâm đến những người gặp khó khăn”.

Đức Thánh Cha nói ngài biết trong những năm qua, Bộ Tu sĩ đã quan tâm hướng dẫn các hội dòng quản trị các tài sản của Giáo hội để phục vụ con người và sứ vụ của Giáo hội. Và Hội nghị này nảy sinh từ sự cộng tác giữa hai cơ quan của Giáo triều, tập trung chú ý vào giá trị Giáo hội, lịch sử, nghệ thuật và văn hóa mà nhiều tài sản trong số này sở hữu. Thực tế, các hội dòng đã và đang tiếp tục thúc đẩy nghệ thuật và văn hóa để phục vụ đức tin, trông coi một phần rất quan trọng di sản văn hóa của Giáo hội và nhân loại.

Theo Đức Thánh Cha, ngày nay, có thể nói thêm rằng giá trị mà các tài sản đem lại bao gồm khả năng thông truyền một ý nghĩa tôn giáo, linh đạo và văn hóa, nhất là chúng hệ tại sự nhìn nhận tương quan với lịch sử, linh đạo, các truyền thống đặc thù của các cộng đoàn tu trì, liên quan tới linh đạo của các cộng đoàn này.

Vì thế, trước tiên cần phải xác định các yếu tố cụ thể của sự hiểu biết về những tài sản này, để xác định các đặc điểm lịch sử, linh đạo, thần học, giáo hội học và luật pháp. Cũng cần phải thúc đẩy việc lập danh mục tài sản về tính tổng thể và đa dạng của chúng như một hành động chính của tri thức và do đó để nghiên cứu, bảo vệ pháp lý, bảo tồn khoa học, làm tăng giá trị mục vụ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Cần phải tập trung vào việc tái sử dụng bất động sản. Hiện nay, điều này thật khẩn thiết vì tình trạng nhiều cộng đoàn dòng tu giảm bớt số người và nhu cầu tìm kiếm các nguồn tài chánh cần thiết cho việc chăm sóc các anh chị em cao niên và bệnh tật, cũng như hệ quả của sự thay đổi luật pháp về những đòi hỏi cần phải thích ứng với các bất động sản ấy”.

Về vấn đề này, ngài khuyên khi giải quyết, không nên đưa ra các quyết định đột xuất hoặc vội vàng, nhưng đặt trong một tầm nhìn tổng thể và kế hoạch nhìn xa trông rộng, và có thể cần đến kinh nghiệm của các chuyên gia. Việc bán đi các bất động sản hay gia sản văn hóa của các nhà dòng cần cảnh giác đối với những người vô lương tâm và cần tránh gương mù gương xấu có thể gây ra cho các tín hữu.

Nguồn: W.Vatican News