TGP Sài Gòn – Hãy đến mà xem: Người mục tử của Giáo xứ Khiết Tâm