TGP Sài Gòn – Người Giáo dân của Thiên niên kỷ mới: Người giáo dân tử tế

Linh mục GioanKim Nguyễn Văn Hinh – Tiến sĩ Mục vụ

Chuyên đề: Người Giáo Dân Thiên niên kỷ mới

Chủ đề: Người giáo dân tử tế