Thơ Phúc Âm Lc 19, 1-10: Gia-Kêu – Vân Hiền

Gia-Kêu thủ lãnh quá giàu
Ông chưa biết Chúa thế nào, ra sao
Chạy lên phía trước thật mau
Cây sung gần đó trèo cao dễ nhìn

Người ta đông quá hàng nghìn
Làm sao thấy được dáng hình Giê-Su
Leo lên cây đứng im ru
Chúa vừa trông thấy muốn lưu lại nhà

Vội vàng tụt xuống thiệt mà
Mừng chưa từng thấy lấy đà hứa to
Nửa phần của cải tôi cho
Bố thí kẻ khó vào kho thiên đàng

Nếu làm thiệt hại dân làng
Xin đền gấp bốn đàng hoàng có ngay
Đem ơn cứu độ nhà này
Chúa đang tìm kiếm mai rày đó đây

Gia-Kêu chờ đợi hôm nay
Chúa thương cứu chữa lòng đầy mừng vui
Gia-Kêu đổi mới cuộc đời
Từ nay quyết sống theo lời Chúa đây

Khát khao thấy Chúa một ngày
Được như ước nguyện đổi thay cuộc đời
Thấy tình yêu Chúa siêu vời
Vui mừng biết mấy Chúa mời Gia-Kêu.

15.11.2021
Vân Hiền