Thông Báo (2) Về Việc Bắt Đầu Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến

GIÁO PHẬN CẦN THƠ
BAN GIÁO LÝ
—– o O o —–
THÔNG BÁO (2)

VỀ VIỆC BẮT ĐẦU CÁC LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN

Kính quý Cha Quản Hạt, quý Cha, và quý Giáo lý viên cùng quý Phụ huynh.

Tiếp theo “Thông báo (1) về việc thực hiện các Lớp Giáo Lý trực tuyến”. Để việc bắt đầu các Lớp Giáo Lý này được tốt đẹp, Ban Giáo Lý (BGL) kính báo đến quý Cha Sở các Họ Đạo đã đăng ký (Để hoàn chỉnh những chi tiết cần thiết), và đến tất cả quý Cha (Để tường, và để có thể tiếp tục đăng ký cho kịp ngày bắt đầu) :

1/ Xin quý Cha chuyển “Mẫu Phiếu Đăng Ký dự Lớp GL.DT & HN trực tuyến GPCT” (Đính kèm) tới các Học viên, để các HV thực hiện và gửi về cho BGL. Nhằm 2 mục đích :
– Để BGL gửi đường Link tới mỗi HV.
– Để giúp Ban Giảng Huấn có được thông tin của HV cho việc tổ chức lớp, và hỗ trợ quý Cha cho thích hợp và hữu hiệu hơn (Ban Giảng Huấn cũng sẽ gửi Phiếu Chứng Nhận về quý Cha khi kết thúc chương trình).

2/ Ngày giờ bắt đầu các Lớp  Tuần II Mùa Vọng :
+ Lớp RLLĐ  08g00 sáng CN (5.12.2021); + Lớp TS :  15g00 chiều CN (5.12.2021).
           Trên trang mạng Giáo phận Cần Thơ : https://gpcantho.com/
           Trên trang youtube : TTMVGPCT.
+ Lớp DT  19g30 tối thứ Ba & thứ Năm (7 & 9.12.2021). Lớp HN  19g30 tối thứ Bảy (11.12.2021). Trên đường Link mà BGL sẽ gửi tới quý Cha và mỗi HV.

3/ Những chi tiết về kỹ thuật trực tuyến, xin quý Cha liên hệ với Cha Antôn Trần Minh Thái,
        Đt. 0918.867.383, email : antontmt@gmail.com .

4/ Xin quý Cha triển khai cho các HV về những Điều Kiện Tham Dự, mà BGL gửi tới các HV trong Mẫu Phiếu Đăng Ký, như sau :

1. Đăng ký chính thức nơi Cha Sở, để Cha Sở lập danh sách chuyển về Ban Giáo Lý GP.
2. Có máy vi tính (với camera), hoặc điện thoại thông minh.
3. Có địa chỉ email (hoặc số điện thoại có thể kết bạn Zalo).
4. Tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi học trực tuyến để được kiểm diện :
– Với nội dung gồm : 20 buổi GL.Dự Tòng và 10 buổi GL.Hôn Nhân.
– Theo Giáo trình : GL Dự Tòng / GP. CT 2021 & GLHN và GĐ / GP. CT 2020.
– Thời gian : 19g30 các ngày : Thứ Ba và Thứ Năm (GLDT); Thứ Bảy (GLHN).
5. Các Bạn Công Giáo vẫn cần dự lớp Giáo lý Dự Tòng để ôn lại căn bản Giáo lý.
6. Chụp hình bằng điện thoại, hoặc scan Mẫu Phiếu Đăng Ký này, với Xác nhận &
Chữ ký của Cha Sở, rồi email hoặc zalo về Cha Pl. Trương Hoàng Phong (Đt :
0907168963 – Email : plthphong@yahoo.com), trước Chúa Nhật 05.12.2021 (Có thể
sau một hai ngày, nhưng cần sớm hết sức có thể, để kịp nhận đường Link).

Chân thành cám ơn quý Cha, và kính mong quý Cha“Đăng ký, sắp xếp, đồng hành với các
Lớp Giáo Lý trực tuyến”.

Kính chúc quý Cha, quý Giáo lý viên và quý Phụ huynh Mùa Vọng 2021 sốt sắng.
Trung Tâm Mục Vụ GPCT, 30.11.2021
BAN GIÁO LÝ GPCT.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

DỰ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG & HÔN NHÂN TRỰC TUYẾN GPCT

(Để Ban Giảng Huấn có được thông tin của Học viên cho việc tổ chức lớp,

hầu hướng dẫn các HV, và hỗ trợ quý Cha Sở cho thích hợp và hữu hiệu hơn.

Ban Giảng Huấn sẽ gửi Phiếu Chứng Nhận khi kết thúc chương trình).

Kính gửi : Cha Sở Họ Đạo……………………………………………………………………………………….

& Kính chuyển đến : Quý Cha Ban Giảng Huấn Lớp Giáo Lý Dự Tòng & Hôn Nhân trực tuyến/Giáo phận Cần Thơ.

———————-

Tên Thánh, họ và gọi :

Ngày tháng năm sinh :

Cha là :

Mẹ là :

Thuộc Họ Đạo :                                                    Giáo Phận :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

Email :

Điều kiện tham dự :

  1. Đăng ký chính thức nơi Cha Sở, để Cha Sở lập danh sách chuyển về Ban Giáo Lý GP.
  2. Có máy vi tính (với camera), hoặc điện thoại thông minh
  3. Có địa chỉ email (hoặc số điện thoại có thể kết bạn Zalo)
  4. Tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi học trực tuyến để được kiểm diện :
  • Với nội dung gồm : 20 buổi GL. Dự Tòng và 10 buổi GL. Hôn Nhân.
  • Theo Giáo trình : GL Dự Tòng / GP. Cần Thơ 2021 và GL Hôn Nhân và Gia Đình / GP. Cần Thơ 2020.
  • Thời gian : 19g30 các ngày : Thứ Ba và Thứ Năm (GLDT); Thứ Bảy (GLHN).
  1. Các Bạn Công Giáo vẫn cần dự lớp Giáo lý Dự Tòng để ôn lại căn bản Giáo lý.
  2. Chụp hình bằng điện thoại, hoặc scan Phiếu Đăng Ký này, với Xác nhận & Chữ ký của Cha Sở, rồi email hoặc zalo về Cha Pl. Trương Hoàng Phong (Đt : 0907168963 – Email : plthphong@yahoo.com), trước Chúa Nhật 05.12.2021 (Có thể sau một hai ngày, nhưng cần sớm hết sức có thể, để kịp nhận đường Link).

Nay đăng ký, ngày……………tháng……….Năm 2021.

Xác nhận của Cha Sở                                                         Họ, Tên, Chữ ký người đăng ký