Tin ngắn Thượng Hội Đồng | Lựa chọn của Giáo Hội là tình huynh đệ

Tin ngắn Thượng Hội Đồng | Lựa chọn của Giáo Hội là tình huynh đệ

Đức Hồng y Tobin: “Trong một thế giới được đặc trưng bởi chủ nghĩa dân tộc loại trừ, bài ngoại, trong đó có những nhà lãnh đạo cam kết xây dựng biên giới, thì lựa chọn của Giáo hội là tình huynh đệ, tính hiệp hành, một lựa chọn giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em”.
W.Vatican News