Tin ngắn Thượng Hội Đồng | “Ngày càng lạc quan hơn”

Tin ngắn Thượng Hội Đồng | “Ngày càng lạc quan hơn”

Chính lòng tin tưởng dẫn chúng ta đến với tình yêu và giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. St. Teresa vào dòng kín để tìm lợi ích cho các linh hồn. Thượng Hội Đồng lần này tập hợp gần 400 người dành thời gian của mình để mưu cầu hạnh phúc và thiện ích cho người khác.
W.Vatican News