Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 05/05/2021⏰

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con thức giấc đón chào ngày mới đã đến, với ước muốn được sống ngày hôm nay với Thầy Giêsu. Sự gần gũi với Thầy giúp con sinh hoa kết trái dồi dào: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,1-8). Con lập kế hoạch thời gian cầu nguyện trong ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn cho con biết cách gặp gỡ, nhận ra Người trong những lần gặp gỡ anh chị em mình. Nguyện xin dâng những công việc của con ngày hôm nay theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Awaken to this new day with the desire to live it together with Jesus. Closeness to Him will enable us to bear abundant fruit: “He who abides in me and I in him, it is he that bears abundant fruit” (John 15: 1-8). Plan your prayer times today. Ask the Lord for the grace of knowing how to meet him in encounters with your brothers and sisters. Offer your works today for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Con dành giây lát cho cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa và suy tư cùng Đức Giáo Hoàng: “Khi tiền bạc trở thành mục tiêu và là lý do cho mọi hoạt động, mọi sáng kiến, thì cái nhìn thực dụng và logic hoang đường về lợi nhuận sẽ chiếm ưu thế. Người ta không còn biết tôn trọng con người. Hậu quả kéo theo là sự suy giảm chung về các giá trị của sự liên đới và tôn trọng con người ”. Mối tương quan của con với tiền bạc và với tha nhân như thế nào? Trong các hoạt động của mình, con đặt tha nhân lên hàng đầu, hay lợi nhuận là nguyên nhân cho mọi việc?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment for a new encounter with the Lord and reflect with the Pope: “When money becomes an end in itself and the reason for all activity, for all initiative, then the utilitarian vision and the wild logics of profit prevail. They do not respect people, with the consequent and generalized decline in the values of solidarity and respect for the human person.” How is your relationship with money and with others? Does the person prevail in your activity, or is profit the reason for all your activity?

 ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con dành đôi chút thời gian để nhìn lại ngày hôm nay đang dần kết thúc. Con biết ơn những gì đã trải qua. Mối tương quan của con với tha nhân và với môi trường xung quanh con như thế nào? Con đã đối xử tốt với người khác chưa? Con có để ý đến nhu cầu của họ không? Con ngẫm suy về cụm từ của Đức Thánh Cha Phanxicô “để đi từ tiêu dùng đến hy sinh, từ tham lam đến rộng lượng, từ lãng phí đến khả năng chia sẻ … nghĩa là đi từng chút một từ những gì con muốn đến những điều mà thế giới cần.” Con muốn xin Chúa tha thứ cho con về điều gì chăng? Con đặt ao ước này cùng với mục đích cho cuộc hành trình ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to look at your day today that is ending. Be grateful for what you experienced. How was your relationship with others and with your environment? Have you treated others well? Did you take their needs into account? Reflect on this phrase by Pope Francis “to go from consumption to sacrifice, from greed to generosity, from waste to the ability to share … it means to go little by little from what I want to what God’s world needs.” If you want to ask the Lord for forgiveness for something, you can do it along with a purpose for your journey tomorrow.

Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

M. Quỳnh Ngọc