Các sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha

CÁC SỨ ĐIỆP MÙA CHAY CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Các sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha:

Năm 2024: Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do

Năm 2023: Khổ chế trong Mùa Chay – một con đường hiệp hành

Năm 2022: “Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người” (Gl 6, 9-10)

Năm 2021: “Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18) – Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu

Năm 2020: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20)

Năm 2019: “Muôn loài thụ tạo những trông ngóng nhìn thấy con cái Thiên Chúa được vinh hiển” (Rm 8,19)

Năm 2018: “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.” (Mt 24, 12)

Năm 2015: “Anh em hãy vững lòng” (Gc 5,8)

Năm 2014: “Người đã trở nên nghèo để làm cho anh em được giàu có nhờ cái nghèo của Người” (x. 2 Cr 8,9)

Năm 2013: Tin trong đức Ái khơi lên tình bác ái – “Chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (1 Ga 4, 16)

Năm 2012: “Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành” (Dt 10,24)

Năm 2011: “Anh em đã được mai táng với Chúa Kitô trong Phép Rửa, anh em cũng sẽ được cùng sống lại với Người” (x. Cl 2, 12)

WHĐ (14.02.2024)

W.HĐGMVN