Cầu nguyện cho Quý Chị ngày lễ giỗ

Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ họp nhau cầu nguyện
cho hương hồn Quý chị Marie Emmanuel và Marie Catarina
nhân ngày lễ giỗ.

 

Lạy Chúa là Đấng rộng lượng thứ tha và muốn cứu sống mọi người. Chúng con xin Chúa khoan hồng cho linh hồn Quý chị trong Hội dòng chúng con, quý ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người đã từ biệt cõi đời. Xin Chúa vì lời cầu bầu của Mẹ Maria Nữ Trinh vẹn sạch và các thánh, cho những linh hồn mà chúng con có bổn phận cầu xin, được sớm hưởng hạnh phúc vô tận nơi Chúa. Amen.

 

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ