Múa: Tấu lạy Bà – Thanh tuyển + Đệ tử

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
DÂNG HOA KÍNH MẸ KẾT THÚC THÁNG HOA 2021

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ