Ơn gọi Thánh Hiến

ƠN GỌI THÁNH HIẾN

Ngày tôi mở mắt chào đời
Ơn gọi con Chúa từ trời được trao
Qua phép Thánh Tẩy ngày nao
Chúa ban Thánh Sủng tuôn tràn hồn tôi.

Giờ Ngài lại gọi tên tôi
Bước theo sát Chúa luyện tôi hằng ngày
Cùng với tước hiệu dòng này
Mến yêu Thánh Giá của thầy Giêsu.

Theo Ngài quyết trọn đời tu
Sống ba lời khấn chỉnh tu hế tmình
Tinh thần khổ chế hy sinh
Vì tình yêu Chúa hành trình không xiêu.

Mục đích đạt tới biết yêu
Như Thầy hiến mạng một chiều chịu treo
Suy niệm tưởng nhớ noi theo
Cuộc đời lữ thứ ngàn nẻo chi hà.

Nổ lực đừng sống tà tà
Để cho tình Chúa chan hòa trí tâm
Như lời của vị thánh nhân
Buông theo ân sủng hiến thân trọn tình.

Marie Hervé