Thơ: Xin nhớ đến tôi – Vân Hiền

Linh hồn lìa khỏi cõi đời
Biết ai còn nhớ dâng lời cầu kinh
Chúa tha bớt các tội tình
Tôi còn vướng mắc luyện hình lửa thiêu

Xin thương nhớ đến tôi nhiều
Khi còn ở thế bao nhiêu sai lầm
Dâng nhiều kinh nguyện âm thầm
Cầu cho tôi với lâm râm sáng chiều

Cậy nhờ lòng Chúa thương yêu
Xót thương tha thứ muôn điều lỗi xưa
Van xin tình Chúa dẫn đưa
Bỏ qua thiếu sót tôi chưa đền bù

Nhờ công nghiệp Chúa Giê su
Tha hết phần phạt cho dù còn giam
Những điều sai trái tôi làm
Bây giờ nhớ lại còn ham nỗi gì

Chỉ mong Chúa xóa bỏ đi
Mới được thanh luyện đến khi về trời
Mọi người còn sống trên đời

Xin thương tôi với một lời cầu thôi

Bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi
Hứa giữ lời nhé để tôi an lòng
Chốn luyện hình chỉ đợi mong
Người thân hiệp ý lập công đời này

Đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày
Nhường cho các Đẳng hôm nay suốt đời
Tháng mười một nhớ dâng lời
Cho người đã khuất còn nơi luyện hình

Đến khi lên chốn thiên đình
Tôi sẽ phù hộ gia đình bình an
Trả công bội hậu muôn vàn
Hẹn ngày gặp lại thiên đàng mai sau.

2.11.2021
Vân Hiền