Thơ – Thánh sử Matthêu

Thơ: THÁNH SỬ MAT-THÊU

Tông đồ Thánh Sử Mát-Thêu
Ngồi bàn thu thuế Chúa kêu theo Ngài
Ông liền lập tức theo ngay
Bỏ lại tất cả tương lai rạng ngời
Đi theo tiếng Chúa gọi mời
Trở thành Thánh Sử viết Lời Phúc Âm
Mát-Thêu đáp trả âm thầm
Bước đi theo Chúa thành tâm chọn Ngài
Tin yêu phó thác tương lai
Thành tông đồ Chúa đường dài hiến dâng
Dấn thân không chút ngại ngần
Tông đồ Thánh sử ân cần hăng say
Bước theo chân Chúa mọi ngày
Ghi chép phép lạ Lời Ngài phán ra
Hành trình khắp nẻo gần xa
Nhớ Lời Chúa dạy để mà chép ghi
Ngày đêm Thánh ý thực thi
Từ bỏ mọi sự bước đi hành trình
Xin cho con biết hy sinh
Chọn Ngài vui vác thập hình bước theo.

Cát Bụi