Cách thức anh em nghe (20.9.2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.