Gợi ý một số bài hát lễ Chúa Nhật LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Gợi ý một số bài hát lễ Chúa Nhật               

        ” LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”

 

Nhập Lễ: Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Đáp Ca: Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Dâng Lễ: Dâng Lời Cảm Mến

Hiệp Lễ: Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa

Kết Lễ: Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xót

 

 

Nhạc dạo: TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Nhạc dạo: ĐÁP CA CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 

Nhạc dạo: DÂNG LỜI CẢM MẾN

 

Nhạc dạo: CA VANG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Nhạc dạo: TẠ ƠN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

 

Mỹ Chi.