Thơ Phúc âm: Mười người phong hủi – Vân Hiền

Đức Giê su bước vào làng
Mười người phong hủi dừng, đang đón Ngài
Đồng thanh lớn tiếng kêu nài
Dủ lòng thương đoái hình hài chúng tôi

Trình diện tư tế xong rồi
Mọi người được sạch sao thôi tạ từ
Một người trở lại bái sư
Sấp mình cảm tạ vui như lộc trời

Chín người kia chẳng một lời
Không thấy trở lại thua người ngoại bang
Lòng tin anh thật vững vàng
Chữa lành khỏi bệnh nhẹ nhàng bước đi.
9.11.2021
Vân hiền