Nghi thức đêm vọng Phục sinh và bài hát trong nghi thức-Năm chẵn

Đ.Vân Tuyết