Phim Truyện Thánh Clara Cắt Tóc Đi Tu 11/8

 

Trích đoạn

PHIM TRUYỆN THÁNH TRINH NỮ CLARA THÀNH ASSISI

        Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt Thánh Clara và soi sáng cho Thánh Nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhậm lời Thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó, mà theo chân Đức Kitô để được vào quê trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Amen.

Xem: https://www.youtube.com/watch?v=vXhLzHy1ikI

 

Tiểu sử Thánh Trinh Nữ Clara 

Xem:https://www.youtube.com/watch?v=AEPBEzjkmmc

                                                                                     Sưu tầm Ngân Hạ