Sơ đồ tóm lược Tin Mừng của Thánh Matthêu – Maccô – Luca

Sơ đồ tóm lược Tin Mừng của Thánh Matthêu – Maccô – Luca

 

 

Nguồn: Đức Cha Stêphanô – Giám mục GpCT

Liêm Đình