Suy Niệm Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Đức Maria đã trở nên môn đệ đầu tiên của Chúa, nêu gương cho chúng ta trong biến cố truyền tin, khi người đáp trả lời sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”.

Ơn gọi Kitô của Đức Maria được công khai hóa với lời chào của sứ thần: “Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà”. Đức Maria được Thiên Chúa cho biết ý định của Thiên Chúa muốn chọn người cho một sứ mệnh cao cả. Phản ứng đầu tiên của Đức Maria là bối rối xao xuyến. Thánh Kinh luôn dùng từ ngữ này để diễn tả phản ứng của con người trước mặc khải của Thiên Chúa, trước lời mời gọi lãnh nhận một sứ mệnh đặc biệt. Đức Maria bối rối vì ý thức sự thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa, và vì không thấu hiểu phải thực hiện sứ mệnh đó như thế nào: bất ngờ cuộc đời người như được biến đổi hoàn toàn, ngoài những dự tính.

Khi kêu gọi ai, Thiên Chúa muốn có người thực hiện chương trình của Ngài, chứ không phải điều ưng ý riêng của người được chọn, nhưng không vì thế mà người được chọn không còn được tự do. Trong biến cố truyền tin, sau khi sứ thần bộc lộ ý định của Thiên Chúa, Đức Maria thắc mắc: “Việc đó xảy đến thế nào được?”, bởi vì người muốn có một quyết định sáng suốt, đầy ý thức và tự do. Thiên Chúa không phật ý vì sự thắc mắc này, nhưng Ngài đã thực hiện một dấu chỉ chuẩn bị, đó là: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà”. Thiên Chúa có đủ quyền năng để bù đắp cho sự thấp hèn của người được chọn, vả lại, sự yếu hèn của con người càng biểu lộ rõ quyền năng của Thiên Chúa, Thiên Chúa chỉ cần cho con người cộng tác để thực hiện chương trình của Ngài. Đức Maria thưa xin vâng, và từ đó cả cuộc đời của người là một tiếng xin vâng liên lỉ, người ý thức từ nay Thiên Chúa là Đấng hoạt động trong người và nhờ người.

Thái độ vâng phục và cộng tác hoàn toàn vào chương trình của Thiên Chúa nơi Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta – những môn đệ Chúa Kitô. “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn trung thành thực thi thánh ý Chúa, để góp phần đem ơn cứu rỗi, niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường