Thi ca Thánh Têrêsa Avila

Thi ca Thánh Têrêsa Avila

Con là của Chúa, Chúa à
Vì Ngài con đã sinh ra trong đời
Con là của Chúa, Chúa ơi
Cứ dành ý Chúa cho đời con đi.

Chúa là Chúa cả uy nghi
Khôn ngoan vô lượng, từ bi muôn trùng
Thánh vô tận, Thiện vô cùng
Chúa là duy nhất thuỷ chung vẫn Ngài.

Chúa thương chút phận vô loài
Thì đây con hát lên bài tình ca
Còn trời còn nước còn non
Thì con để Chúa dùng con cho Ngài.

Con là của Chúa, Chúa ơi
Bởi Ngài đã diệt nên đời con đây
Đã thương chuộc lấy thân này
Đã thương vất vả đêm ngày vì con.

Con là của Chúa chí tôn
Bởi Ngài đã muốn gọi con theo Ngài
Đã thương chờ đợi hôm mai
Đã thương giữ mãi gìn hoài thân con.

Còn trời còn nước còn non
Thì con hỏi Chúa muốn con làm gì?
Lòng con Chúa chiếm lấy đi
Xác hồn, cuộc sống tiếc gì nữa đâu.

Thân con trọn cả gót đầu
Xin dâng Cứu Chúa, xin hầu Tình Quân
Xin dâng về Chúa toàn thân
Để tuỳ Chúa muốn, Chúa cần Chúa ơi.

Chuyển dịch: Trăng Thập Tự
NK. Hằng sưu tầm