Thơ: 2/11- Kính nhớ các đẳng linh hồn

Thơ: 2/11- KÍNH NHỚ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Mười một là tháng bình an
Gặt ơn Toàn xá muôn vàn hồng ân
Là Tết của các vong nhân
Đọc kinh cầu nguyện kính dâng Chúa Trời

Trần gian nơi ở tạm thời
Nước Trời là chốn đời đời mai sau
Việc lành phúc đức gởi trao
Dành cho Các Đẳng bước mau lên trời

Tháng mười một khắp trên đời
Kính nhớ Các Đẳng ở nơi luyện hình
Nhờ lời thỉnh nguyện đệ trình
Toà Ân Giải đã dủ tình ban ngay

Lãnh ơn Toàn xá hằng ngày
Trọn tháng mười một tràn đầy ơn thiêng
Dành cho Các Đẳng ơn riêng
Khi viếng Đất thánh mọi miền mọi nơi

Không có Đất thánh ai ơi
Viếng nhà Hài cốt các nơi được rồi
Nhưng nhớ chớ có lôi thôi
Xưng tội, rước lễ với đôi việc lành

Cầu nguyện hiệp ý đồng thanh
Dành cho Các Đẳng phúc lành bình an
Luyện hình một ít thời gian
Sẽ được ân thưởng Thiên đàng phúc vinh

Các Đẳng ở chốn luyện hình
Chỉ mong ơn Chúa đoái nhìn thương ban
Nhờ vào công đức trần gian
Nhường cho Các Đẳng muôn vàn hồng ân

Lời xin gởi đến gian trần
Nhớ tôi xin hãy hiệp dâng lời cầu
Nơi đây khốn khổ u sầu
Đền bù tội lỗi ngập đầu khi xưa

Không còn sáng sớm chiều trưa
Chỉ còn đau khổ không thưa nên lời
Cậy trông người ở trên đời
Xin lễ cầu nguyện Chúa ơi thương tình

Những người đã khuất cầu xin
Mong người trần thế đọc kinh cho mình
Dâng bao nhiêu việc hy sinh
Hầu mong thoát khỏi ngục hình lửa thiêu

Các Đẳng ở chốn đìu hiu
Tháng mười một nhớ một điều làm ngay
Đi viếng đất thánh hằng ngày
Hưởng ơn Toàn xá nhường ngay các ngài

Người trần hãy nhớ hôm nay
Người ra đi trước mai rày đến ta
Sống sao đến lúc lìa xa
Trần gian cõi tạm NHÀ CHA đón mời

Xin cho con suốt cuộc đời
Sống tập nên thánh quê trời không xa
Yêu người mến Chúa thiết tha
Thiên đàng rộng mở NHÀ CHA con về.

Cát Bụi