Thơ: Đi theo

ĐI THEO

Ngày nao Chúa dạo Biển Hồ
Gặp người chài lưới bên hồ Ga-li
Chúa gọi ông hãy ra đi
An-rê lập tức chia ly gia đình
Chúa mong ông hãy đăng trình
Cùng Phê-rô đệ nghĩa tình sắt son
Gia-cô-bê gặp Chúa Con
Bỏ chài bỏ lưới mà toan theo Ngài
Giã từ nghề cá thuyền chài
Cuộc đời ông sẽ cùng Ngài muôn nơi
Bao năm lưới cá chơi vơi
Giờ đây Chúa gọi ra khơi lưới người.
Gio-an theo Chúa vui tươi
Đáp lời mời gọi của người anh em
Bốn Tông đồ mới đến xem
Nơi nhà Chúa ở đáng khen khó nghèo
***
Si-mon nhiệt huyết đi theo
Ra đi phục vụ người nghèo đó đây
Gia-cô-bê hậu từ nay

Theo Thầy Chí Thánh hăng say hành trình
Giu-đa nghĩa đệ ân tình
Anh em từ giã Cha mình ra đi
Lê-vi thu thuế chép ghi
Tô-ma lòng kém đa nghi khôn lường
Muốn xem cho rõ tỏ tường
Bàn tay được đặt vào sườn Chúa cơ!
Phi-lip-phê rất mong chờ
Gặp Thầy giới thiệu đâu ngờ Chúa hay
Na-tha-na-el tỏ bày
Ông liền đáp lại theo Thầy đi thôi
***
Giu-đa bán Chúa bồi hồi
Ba mươi đồng bạc đứng ngồi không yên
Tình Thầy nghĩa đệ đứt liền
Ông vội quăng trả mớ tiền trên tay
Treo cổ tự tử chết ngay
Vì tham danh vọng con nay bán Thầy.
Chúa mong con hãy hăng say
Theo Thầy loan báo dựng xây Nước Trời
Mai sau sum họp một nơi
Thiên đàng hưởng phước rạng ngời bên Cha.

Ngân Hạ