Thơ: Đời con – NN. Trúc Ly

 
Đời con như chiếc thuyền nan
Lênh đênh giữa biển gian nan giữa đời
Làm sao đứng vững ngoài khơi
Nếu không có Chúa bởi trời xót thương

Đời con sẽ mãi thê lương
Nếu con không biết tựa nương nơi Ngài
Đời con cũng sẽ bi ai
Nếu con không biết đặt Ngài trong tâm

Đời con từng bước âm thầm
Chúa ơi ! chính Chúa trung tâm cuộc đời
Nếu Chúa không đổ ơn trời
Thì con sẽ mãi chơi vơi giữa dòng

Mong sao con vẫn vững lòng
Mến yêu tín thác cậy trông nơi Ngài
Hành trình con bước hôm nay
Song hành có Chúa mọi ngày đời con.

20/12/2021
M. NN Trúc Ly