VÈ Kinh Thánh – Phần 2

VÈ KINH THÁNH
Phần 2

 Chuyện vào bụng cá
Trong sách “Giô-na”
Rồi đến “ Mi-kha”
“Na-khum”, “Kha-ba-cuc”
Tai họa kết thúc
Chúa đã hứa qua:
“Xô-phô-ni-a”

Sau thời lưu đày
Có ba sách này
Lần lượt “Khác-gai”
“Da-ca-ri-a”
Sách gì nữa nhỉ|
À….“Ma-la-khi”

Giờ sang Tân ước
“Mat-theu” đứng trước
“Mac-co” sát gần
“Lu-ca”, “Gio-an”                

“Tông đồ công vụ”
Rồi các thư dụ
Của thánh Phao-lô
Hai “Cô-rin-tô”
“Rô-ma”, “Ga-lát”
Tới một thư khác
Là “Ê- phê- xô”
Trùng tên tông đồ
Ồ thư “Phi – líp”                       °°°°°°

Phao lô viết tiếp
Thư “Cô- lô- xê”
Hai “Ti- mô- thê”
Hai “ Thex- xa- lô”
Cũng hai “Ti- tô”
“Phi- lê- mon” kết
Hết thư Phaolô
Chưa biết của ai
Là thư “Do Thái”
Đức tin kết trái
Thư “Gia- cô- bê”
Bảo ban, khích lệ
Có thư “Phê- rô”
Quy về Ki- tô
Thư “Gio-an” đó
Kết thúc thì có
Sách tên “Khải huyền”.

NQ. Diễm Kiều