Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)