Thơ: Xin ơn chữa lành – Vân Hiền 17.10.2021

HIỆP chung tâm tình toàn thế giới
Ý hướng xin ơn phúc chữa lành
CẦU cho mọi người được mạnh khoẻ
NGUYỆN ước mau lành cho bệnh nhân

XIN cho gia đình luôn an vui
ƠN sống bình yên cả xác hồn
CHỮA bệnh hiểm nghèo còn vướng mắc
LÀNH mạnh vui tươi khắp thế trần

ANH đọc kinh tối thật ân cần
EM cùng thông hiệp với câu kinh
CỨ thế xin Cha nguồn ơn Thánh
XIN gì được nấy cả nhà tin
THÌ ai cũng thấy phép uy linh
SẼ được như ý khấn nguyện xin
ĐƯỢC ơn lành bệnh điều mong ước

CỨ thế xin Cha ơn chữa lành
TÌM theo ý Cha hứa tặng ban
THÌ xin nhận lãnh phép uy quyền
SẼ được như ý điều mong đợi
THẤY ơn Cha ban thật tỏ tường

CỨ thế xin Cha ơn chữa lành
vào lòng thương xót của Cha
CỬA sẵn sàng mở nguồn ơn phúc
THÌ ai cũng thấy phép lạ này
SẼ được như ý của đoàn con
MỞ lòng tuôn đổ xuống dư tràn
CHO mọi người vào cùng vui hưởng

HIỆP Ý CẦU XIN ƠN CHỮA LÀNH
CỨ XIN SẼ ĐƯỢC TÌM SẼ THẤY
GÕ CỬA THÌ SẼ MỞ RA CHO.

17.10.2021
  Vân Hiền