Câu đối thánh Giuse

Câu Đối ĐỨC THÁNH GIUSE

1.

Đức Thánh Giuse – Tinh Tuyền, Thánh Thiện
Gương Lành Tổ Ấm – Dưỡng Phụ, Phu Quân

2.
Thánh Giuse Tịnh Tâm Và Khiết Tịnh
Nêu Gương Sáng Lao Động Với Vâng Lời

3.
Người Chính Trực Âm Thầm Nói Ít
Đức Phu Quân Lặng Lẽ Làm Nhiều

4.
Phu Quân Lặng Lẽ Yêu Thương Nâng Đỡ
Dưỡng Phụ Âm Thầm Hướng Dẫn Chở Che

5.
Đức Dưỡng Phụ Cần Mẫn Lao Động
Đời Chính Nhân Dạt Dào Mến Tin

Nguồn: W.Baicamoi

HL.MĐ