Họ đạo Tắc Sậy kính Lòng Thương Xót Chúa

Giờ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Họ đạo Tắc Sậy.

 

 

M. Mỹ Tuyền