Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm