Hạnh tích Thánh Giêrônimô, Lm, TSHT, ngày 30.09

HẠNH TÍCH THÁNH GIÊRÔNIMÔ

Lễ nhớ ngày 30.09

Trích:https://www.youtube.com/watch?v=qUCDWXGPMbw