Múa: Tiến vào nào – Cộng đoàn Khấn Sinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
CUNG NGHINH ĐỨC MẸ CUỐI THÁNG 5.2021

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ