Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần V mùa Phục Sinh – Ga 14,21-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,21-26)

21Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. 22Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”. 23Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu mặc khải kỷ nguyên mới và Người mời gọi con người tham dự vào kinh nghiệm thiêng liêng là nên vận mạng của họ, đó là sống đời sống Chúa Cha qua Chúa Con. Kinh nghiệm này chỉ có thể trung thực khi nó bén rễ sâu trong việc tuân giữ Lời Chúa.

Trong Tin mừng hôm nay, khi tông đồ Giuđa Tađêô đặt câu hỏi: “Tại sao Thầy tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ ra cho thế gian?”. Chúa Giêsu trả lời bằng cách nhắc đến tình yêu mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không giới hạn hành động cứu rỗi của Ngài, nhưng chỉ có con người mới là kẻ ngăn cản và chống lại sự thật của Chúa, không yêu mến Chúa và không tuân giữ các giới răn của Ngài: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Đây là một thực tại cao cả đối với con người khi chấp nhận yêu mến Thiên Chúa, hay đúng hơn, để cho Thiên Chúa yêu thương mình.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Sự quyết tâm bước theo Chúa được đo lường bằng sự trung tín với Lời Ngài. Ai yêu mến Chúa và được Ngài yêu mến sẽ liên kết với Ngài một cách mật thiết, Lời Chúa sẽ thấm nhập và đi vào tận tâm hồn họ, biến đổi họ và làm cho họ trở thành những người góp phần làm sáng tỏ khuôn mặt Thiên Chúa cho thế giới.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa luôn là sức sống và là ánh sáng dẫn bước chúng con trong cuộc sống, giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa và đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường