Vẫn không tin – Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh (Mc 16, 9-15)

Vẫn không tin – Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh (Mc 16, 9-15)

Bài suy niệm của Linh mục An-tôn Nguyễn Cao Siêu, SJ Vẫn không tin – Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh (Mc 16, 9-15)

Nguồn: TGPSG

HL.MĐ